CAS No. 85482-13-9, 2,5-Dichlorobenzyl bromide

2,5-Dichlorobenzyl bromide

97% Min.
85482-13-9
DY40541
2,5-Dichlorobenzyl bromide
C7H5BrCl2
239.92
카탈로그 번호-팩 크기 가격 유효성 리드 타임

DY40541-25g

$133.00 재고 2~4 days

DY40541-100g

$422.00 재고 2~4 days

DY40541-250g

$814.00 재고 2~4 days

DY40541-Bulk

견적 요청
노트*: 가격에는 은행 수수료 및 배달 수수료가 포함되어 있지 않습니다. 현재 가격 및 배달 시간을 얻으려면 "일괄 견적 요청".
화학 이름 2,5-Dichlorobenzyl bromide
CAS 번호 85482-13-9
MDL 번호 MFCD00236034
분자식 C7H5BrCl2
분자 무게 239.92
외관 White to pale yellow powder
청정 97% Min.
녹는 점 38-42ºC
저장 Refrigerated (2-8ºC)
*위의 정보는 참고 용입니다.
상징 GHS05
신호 어 Danger
UN 번호 3261
위험 문구 H314
사전 진술 P280-P305+P351+P338-P310
종류 8
포장 그룹

견적 요청

Change